Günümüz Meselelerine Fetvalar

Barkod 000
Yazar Halil Günenç
Yayın Evi / Çevirmen İlim Yayınları / Türkçe
Sayfa / Baskı Yılı 292 / 1983
Bulunduğu Merkezler Atakent Okuma Evi (10 Defa Okundu)
Doğukent Okuma Evi (12 Defa Okundu)

Âlemlerin Rabbi Allah'a hamd, O'nun Peygamberi Muhammed (sav)'e, al ve ashabına selâm olsun.

İslam âlemi bugün çeşitli meselelerle karşı karşıyadır. Küfür ve batıl ehli, müslümanların can ve mallarına kastetmiş, bu konuda olmadık problemler ortaya çıkararak müslümanları dağınık halde tut­maya çalışmaktadırlar. Birlik ve beraberlikten yoksun müslümanların tek başlarına yapabilecekleri şeyler küfür ehlinin meydana getirdiği birlik ve beraberlik karşısında arzulanan mukavemeti temin etmekten uzaktır. Onun için müslümanların lâyık oldukları vahdeti meydana getirerek, içinde bulundukları bu yürekler acısı çaresizliği geride bı­rakmaları gerekmektedir. Bunun temini ise müslümanların Kur'ân ve Sünnet'in etrafında sağlam bir halka meydana getirerek Ehli sünnet ve'l-Cemaat İmam ve müctehidlerinin ictihad ve görüşlerini iyice bil­meleri, bunlardan şahsî ve içtimaî hayatları için bir takım neticeler is­tihsal etmeye azimli olmaları gerekmektedir. Bunu yapmadığımız ve bu konudaki gayretleri desteklemediğimiz takdirde içtimaî hayatımı­zın giderek bozulması, ahlâksızlık, kati, hırsızlık, sefalet ve sefâhetin giderek büyümesinden şikâyet etme hakkımız olmayacaktır. Kaldı ki, İslâm'a ve müslümanlara düşmanlık yapanlar sadece dışardan gelen tehlikeler şeklinde tezahür etmemektedir. Hariçten gelen saldırı ve tehlike de, binbir şeklin arkasına gizlenerek müslümanların akidelerini bulandırmaya ve İslâm'a olan teveccühlerine bir hudud tayin etmeye çalışırken, içerden de bu menfî gidişata yardımlar olmaktadır

İslâm'ı bilmeyen, İslâm'ı kendi cehaletiyle sınırlayan bir çok insan ve telâkki, müslümanların zihinlerini bulandırmaktadır. Müslümanların kendi aralarındaki ihtilâf ve nizalarının çoğu cehaletten ve İslâm'ı hakkı ile bilip yaşamamaktan kaynaklanmaktadır. Ancak hiç kimse cehaletle savaşmak, dolayısıyla da İslâm'ı bilmek hususunda ciddi bir gayretin içine girmek istememektedir. Her şeye en kolay yoldan ulaşmak ve sahip olmak arzusu bize hakim gözükmektedir. Ancak hepimizin de müşahede ettiği gibi, İslam dünyası ciddi tehlikelerle yüzyüzedir. Fikrî mânâda görülen bu korkunç tefessüh arkasından tanınmaz bir nesil meydana getirmiş bulunmaktadır. Bu nesil ne Kurân'ı ne de Resûlüllah'ın (sav) sünnetini bilmekte, kısacası manen gıdasız kal­maktadır. Oysa müslümanın kurtuluşu, Yüce Rabbimizin inzal buyur­duğu Kur'ân-ı Azimüşşanda ve bunun müfessiri durumundaki Sünnet'te görmesi gerekmektedir.

 

Bu sahadaki çalışmaların bir cüz'ü olarak fıkıh'a, yani İslâm hukukuna da ilmî mânâda yer vermek ve meselelerimizi bu anlayışla yoruma tâbi tutmak gerekmektedir.

" Günümüz Meselelerine Fetvalar " adıyla yayınlanan ve müslüman kardeşlerimin büyük mazhariyetine erişen ve ilk baskılarında üç ayrı cilt halinde yayınlanıp şimdi de bir kısım ilaveler ve yeni bir dü­zenlemeyle 4 cilt halinde basılan kitabımızın aynı ilgiyle karşılana­cağını ümid ediyorum.

Haklarını ve hukukunu arayan ve bu konuda sıhhatli ilmî kay­naklara dayanan nesillerin ümit vaadettiği bir geleceğe yönelmek, an­cak Kur'ân-ı Kerîm ve Sünnet-i Resûlüllah'a sımsıkı sarılmakla ger­çekleşebileceğinden şüphe etmemek gerekir. Çalışma bizden, başarı Allah dan.

15 Dakika Önce

Mehmet ÇELİK

Kitap hakkında yorumlar buraya gelecek yorum buraya gelecek, kitap hakkında yorumlar buraya gelecek yorum buraya gelecek, deneme deneme deneme...

Beğen

15 Dakika Önce

Mehmet ÇELİK

Kitap hakkında yorumlar buraya gelecek yorum buraya gelecek, kitap hakkında yorumlar buraya gelecek yorum buraya gelecek, deneme deneme deneme...

Beğen